česky Deutsch English

Sokolov – Revitalizace areálu Bohemia – II.etapa

Logo Severozápad

Stav projektu: Dokončen
Termín realizace: 01.09.2009 - 31.05.2013
Registrační číslo projektu: CZ.1.09/4.1.00/36.00791

Tato akce byla realizována městem Sokolov za finanční spoluúčasti Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci poskytnuté dotace z Regionálního operačního programu NUTS II SEVEROZÁPAD, prioritní osa 4, oblast podpory 4.1 Budování a rozvoj atraktivit a infrastruktury CR. Více informací na http://www.nuts2severozapad.cz/ a http://europa.eu

Dne 10.10.2013 byl projekt ze strany poskytovatele dotace finančně ukončen. 

Celkové výdaje na projekt: 13,6 mil. Kč vč. DPH
Celkové nezpůsobilé výdaje projektu (hradilo město): 0,4 mil. Kč
Celkové způsobilé výdaje projektu: 13,2 mil. Kč
z toho: - dotace ze strukturálního fondu ERDF 11,2 mil. Kč
- vlastní podíl města Sokolov 2,4 mil. Kč

Místo stavby

Sokolov, areál Bohemia

Popis stavby

Stavební projekt počítal s rozsahem těchto prací:

  • víceúčelová naučná stezka v délce 1000 m,
  • parkovací stání v ulici Karla Hynka Máchy pro osobní automobily,
  • chodníky propojující parkovací stání a areál Bohemia,
  • odvodnění parkovacích stání,
  • odvodnění řešeného území,
  • úprava zeleně.

V období od června 2012 do dubna 2013 byla v areálu Bohemia II. vybudována víceúčelová naučná stezka - dráha pro bruslaře z asfaltového betonu v délce cca 1 km. Jde o okruh ve tvaru nepravidelné osmičky v šířce 6,00 m. Pro využití stezky bruslaři je v místě startovací a dojezdové roviny komunikace rozdělena do dvou pruhů. Jeden pruh je široký 6,00 a druhý 8,00 m.
Prostor dráhy a zelených ploch areálu Bohemia II. byl oddrenážován a odvodněn. Srážkové vody z těchto ploch stékají do drenážního potrubí a následně dešťovou kanalizací do řeky Ohře.
Podél komunikace v ul. Karla Hynka Máchy bylo vybudováno parkoviště o 27 parkovacích kolmých stání, z toho 2 parkovací stání jsou určena pro osoby imobilní. Dešťové vody z parkovacích stání jsou odvedeny, pomocí ekologických vpustí, do stávající kanalizace.
Mezi dráhou a parkovištěm byl vybudován přístupový chodník. Kryt chodníku je proveden z betonové zámkové dlažby. 
Následně byly provedeny sadové a vegetační úpravy stavbou dotčeného území. Pro výsadby byly použity rostliny odpovídající stanovištní podmínkám a nárokům budoucí údržby.

Realizace stavby

Výkon TDI na stavbu zajišťovala, na základě uzavřené mandátní smlouvy ze dne 07.05.2012, společnost STAVING-INVEST s.r.o., Sokolov.
Zhotovitelem stavby byla, na základě uzavřené smlouvy o dílo ze dne 08.06.2012, společnost Stavební společnost Jaroslav Oršuliak, a.s., Klášterec n/Ohří. Stavební práce byly zahájeny 15.06.2012.

Doba výstavby: 06/2012 – 04/2013

Postup prací probíhal v souladu s HMG stavby a v souladu se Smlouvou o dílo a jejich dodatků. Byla prováděna průběžná kontrola a dohled nad prováděním předepsaných zkoušek materiálů, konstrukcí a prací a vedením stavebního deníku.
Stavba byla odevzdána a převzata dne 25.04.2013. Dne 26.04.2013 byl na stavbu vydán kolaudační souhlas s užíváním stavebních objektů a dne 30.04.2013 byl vydán kolaudační souhlas s užíváním vodohospodářských objektů.
Dne 12.07.2013 byly zhotovitelem stavby odstraněny veškeré vady a nedodělky z přejímacího řízení.
Udržitelnost projektu je stanovena na 5 let od schválení závěrečné žádosti o platbu, tj. do 24.07.2018.

Bohemia II, obrázek 1Bohemia II, obrázek 2

Další fotografie naleznete pod tímto odkazem: Bohemia II, fotodokumentace k projektu (2859 kB, pdf)