česky Deutsch English

Revitalizace areálu bývalého depa v ulici Nádražní, Sokolov

Stav projektu: Připravuje se

Stupeň přípravy: studie

POPIS PROJEKTU

Město Sokolov má na svém území brownfield po bývalém železničním depu. Záměrem města je území brownfieldu revitalizovat do podoby umožňující další průmyslové a podnikatelské využití.

Vlastník pozemku

Vlastníkem pozemků je Město Sokolov.

Revitalizace areálu

Areál bývalého železničního depa je již delší dobu opuštěný a nevyužívaný. Objekty postupně chátrají, a jelikož se staly terčem hledačů kovu, staly se tak i nebezpečnými. Takto staticky narušené objekty jsou cílem bezdomovců, kteří v objektech přebývají a vytvářejí černé skládky. Celé území je zarostlé náletem a s ohledem na množství zemních propadlin i nebezpečné. Vzhledem k existenci několika podzemních nádrží, u nichž není zřejmý jejich objem a obsah, není vyloučena ekologická zátěž.

V rámci projektu dojde k demolici všech podzemních a nadzemních drážních objektů s výjimkou stávajícího rondela, které v minulosti sloužilo jako vozovna. Jde o zajímavý architektonický prvek, který bude zrekonstruován a dále využit pro umístění další výroby či služby.

V případě zjištění kontaminace půdy (na základě ekologického auditu) budou pozemky odborně sanovány.

Areál bude napojen na inženýrské sítě – vodovod, kanalizace, plynovod, elektrické energie, veřejné osvětlení, komunikační sítě a další. Napojení bude provedeno dle předpisů a podmínek jednotlivých správců sítí. Napojení areálu na místní komunikaci bude zajištěno novým sjezdem.

Objekt rondela, ale i novostavby zóny, budou přednostně napojeny na obnovitelné zdroje energií, předpokládá se v režimu ostrovního systému.

Areál bude po celém obvodu oplocen.

Území areálu bude rozděleno do 3 rozvojových ploch:

  • Rozvojová plocha I. – 12 464 m2
  • Rozvojová plocha II. – 18 256 m2
  • Rozvojová plocha III. – 1 647 m2

Území není připravováno pro konkrétního investora, nicméně studie již nyní v jedné z rozvojových ploch (Rozvojová plocha I.) plánuje zázemí pro dopravní terminál. Studie navrhuje stávající rondelo využít z části pro dílenský provoz a z části pro administrativu. Součástí zázemí by mohla být i myčka autobusů, stanice pro doplňování PHM, dobíjecí elektrostanice a odstavné parkoviště autobusů. Studie není závazná.

Další dvě rozvojové plochy nejsou ve studii řešeny konkrétně, každopádně prakticky budou připraveny pro potencionálního investora. Tzn. bude zajištěna dopravní obslužnost a napojení na inženýrské sítě až na hranici pozemku.

Území bude doplněno potřebnou zelení a sadovými úpravami.

Město Sokolov hodlá na revitalizaci železničního depa žádat o finanční dotaci z programu určeného na regeneraci brownfieldů.

Území železničního depa bylo zahrnuto do Národní databáze brownfieldů: https://brownfieldy.czechinvest.org/Aplikace/bf-public.nsf/bf_read.xsp?id=3ef29449018eb143c12581b0004552d9

FOTODOKUMENTACE

Depo