česky Deutsch English

Regenerace území pod rozhlednou Hard

Stav projektu: V realizaci

Zájmové území Hardu označované jako Haarberg se nachází v intravilánu města v blízkosti rozhledny Hard a vytváří přirozenou spojnici mezi centrem města a sídlištní zástavbou Michal. Jedná se o prostor městského lesa, kde ovšem chyběly výchovné zásahy a spontánně se rozšířily nálety dřevin. Les je tvořen pouze stromovým patrem, které je druhotně chudé a tmavé. Jedná se o převážně monokulturní les z javorů s menším zastoupením dubu, břízy, modřínu, jívy, lípy a jasanu.

Řešené území je koncipováno jako lesopark sídelního charakteru s podílem ploch bezlesí. Stávající porost bude rozrušen plošným kácením a vytvořením bezlesí podél centrální pěšiny a horizontálního zlomu obnažující skalnatý útvar na východním okraji. Cestní síť bude tvořená dvěma komunikačními směry – od hřbitova a od rozhledny, jejichž povrch bude z mechanicky zpevněného kameniva a terén bude místy zmírněn schodištěm. Dojde k eliminaci stávajících terénních nerovností a budou provedeny výsadby stromů i keřových skupin. Cílem je v delším časovém horizontu přetvořit tento porost na stabilní acidofilní doubravy s prvky skalní javorové lipiny.

Na konci roku 2015 byla na tento projekt „Regenerace území pod rozhlednou Hard“ podána žádost o dotaci z operačního programu životního prostředí, 15. výzvy - Prioritní osa 4: Ochrana a péče o přírodu a krajinu, Specifický cíl: 4.4 - Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech. Dotace byla na tento projekt schválena. Výběrové řízení na zhotovitele stavby vyhrála společnost KHL-EKO, a. s. Projekt bude dokončen v průběhu roku 2017.

Hard-foto1Hard-foto2Hard-foto3Hard-mapa

Regenerace území pod rozhlednou Hard (1765 kB, pdf)

-----------------------------------------------------------

Problematika rovných příležitostí žen a mužů:

Rovné příležitosti (249 kB, pdf)