česky Deutsch English

Zapojování osob ze sociálně vyloučených lokalit do práce bezpečnostních složek v Sokolově

Stav projektu: Připravuje se
Termín realizace: 01.01.2018 - 31.12.2020
Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0007579

Asistenti prevence kriminality se svými aktivitami v oblasti prevence podílí na preventivních aktivitách v oblasti bezpečnosti a veřejného pořádku, přispívají k ochraně a bezpečnosti osob a majetku, provádějí dohled nad dodržením vyhlášek města v oblasti bezpečnosti a veřejného pořádku s důrazem na čistotu veřejných prostranství, plní úkoly vyplývající z aktuálních potřeb bezpečnosti a veřejného pořádku v rámci města. Asistenti jsou vybíráni z obyvatel sociálně vyloučených lokalit mající neformální autoritu a přehled o vnitřním dění v lokalitě. Město Sokolov má s asistenty prevence kriminality dlouhodobé zkušenosti.

Ve spolupráci města Sokolov s Agenturou pro sociální začleňování byla v srpnu 2017 podána žádost o dotaci do výzvy č. 52 „Podpora sociálního začleňování v SVL 3. výzva“ Operačního programu Zaměstnanost. Cílem projektu je financování 12 pozic asistentů prevence kriminality při Městské policii Sokolov po dobu tří let. V říjnu 2017 splnila žádost o podporu podmínky pro vydání právního aktu o poskytnutí podpory. Projekt bude spolufinancován z Operačního programu Zaměstnanost.

Celkové náklady projektu: 11 486 920,85 Kč
Dotace EU (85%): 9 763 882,71 Kč
Národní veřejné zdroje (10%): 1 148 692,09 Kč
Spoluúčast žadatele – města (5%): 574 346,05 Kč

Projekt je připravován ve spolupráci s Městskou policií Sokolov.