česky Deutsch English

Oddělení správních deliktů

20.9.2014 (aktualizováno: 8.6.2017 9:24), Odbor právní a živnostenský úřad
Ing. Monika Omraiová
vedoucí oddělení
 
Rozsah hlavních činností plněných oddělením:
  • projednávání správních deliktů podle

           - zákona o silničním provozu
           - zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla
           - zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
           - obecního zřízení

  • projednávání přestupků podle § 21 až § 23, § 29 až § 31, §33, § 38, § 39, § 41 až § 50 zákona o přestupcích
  • rozhodování o návrzích o upuštění od výkonu zbytku zákazu činnosti
  • zapisování údajů do evidence přestupků vedené Rejstříkem trestů

Agendu zajištují:

Ing. Monika Omraiová - vedoucí oddělení, tel. 359 808 273, kanc. č. A.5.05
Mgr. Tomáš Kokoška, tel. 359 808 321, kanc. č. A.5.15
Bc. Ondřej Kovačík, tel. 359 808 234, kanc. č. A.5.04
Bc. Andrea Šubrtová, tel. 359 808 295, kanc. č. A.5.07
Bc. Marina Kovalenko, tel. 359 808 327, kanc. č. A.5.07
Eva Kastlová, tel. 359 808 254, kanc. č. A.5.09
Jana Svobodová, tel. 359 808 218, kanc. č. A.5.03
Miloš Simon, tel. 359 808 287, kanc. č. A.5.06
Andrea Vondrušková, tel. 359 808 274, kanc. č. A.0.05
Irena Hromadová, tel. 359 808 208, kanc. č. A.0.05

Chce-li někdo učinit oznámení o přestupku, měl by vědět, že:
  • oznámení o spáchání přestupku může učinit každý občan u Policie České republiky, obecní policie nebo u správního orgánu (Městský úřad Sokolov). Pokud chce občan podat oznámení o přestupku přímo u správního orgánu, mělo by takové oznámení obsahovat:
    • jméno, příjmení a bydliště pachatele,
    • kdy, kde a jakým způsobem byl přestupek spáchán (přesný popis skutku, např. "dne 12. 3. 2006 v době kolem 23.30 na náměstí Budovatelů v Sokolově pan AB, bytem v Sokolově, Jiráskova 1254,fyzicky napadl údery pěstí do obličeje pana CD, nar. 25. 6. 1968, bytem v Sokolově, Nábřežní 1589," apod.),
  • jména, příjmení a bydliště svědků incidentu, popř. návrh dalších důkazních prostředků.

Přestupky se projednávají z úřední povinnosti, nejde-li o přestupky, které se projednávají jen na návrh (návrhové přestupky). Návrhovými přestupky jsou přestupky dle ust. § 49 odst. 1 písm. b) a c) zákona o přestupcích a přestupky podle § 50 zákona o přestupcích spáchané mezi blízkými osobami a dále přestupky podle § 49 odst. 1 písm. a) zákona o přestupcích. Návrh na projednání návrhového přestupku může dát postižená osoby, její zákonný zástupce nebo opatrovník. Osobou blízkou se rozumí příbuzný v pokolení přímém, osvojitel, osvojenec, sourozenec a manžel, partner. Jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobném se pokládají za osoby sobě navzájem blízké jen tehdy, kdyby újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá právem pociťovala jako újmu vlastní. V případě, že občan učiní oznámení o spáchání přestupku, měl by vědět, že jej správní orgán může předvolat k podání vysvětlení k prověření oznámení o přestupku, popř. jako svědka k ústnímu jednání nebo provedení důkazu svědeckou výpovědí. Nedostaví-li se občan bez závažných důvodů na výzvu ke správnímu orgánu k podání vysvětlení, nebo bezdůvodně podání vysvětlení odmítá, může být potrestán pořádkovou pokutu až do výše 5 000 Kč. Nedostaví-li se občan bez náležité omluvy nebo bez dostatečných důvodů na předvolání k ústnímu jednání, může být předveden a potrestán pořádkovou pokutou až do výše 50 000 Kč.

Náhrada škody způsobené přestupkem

Byla-li někomu přestupkem způsobena škoda, může nárok na její náhradu uplatnit v řízení o přestupku, nebo u orgánu policie v trestním řízení, pokud věc byla postoupena správnímu orgánu k projednání. Nezbytným předpokladem k tomu, aby mohl správní orgán přiznat poškozenému nárok na náhradu škody, je spolehlivé zjištění, že škoda byla přestupkem skutečně způsobena a jaká je její přesná výše. V opačném případě odkáže správní orgán poškozeného s jeho nárokem na náhradu škody na soud nebo jiný příslušný orgán.