česky Deutsch English

NA SÍDLIŠTI MICHAL BUDOU NOVÁ PARKOVIŠTĚ

7.8.2018, Novinky z města Sokolova a okolí

Odbor rozvoje města předkládá občanům města Sokolov, zejména obyvatelům sídliště Michal, stručný přehled záměrů, stavebních akcí v oblasti dopravy v lokalitě sídliště Michal, které město Sokolov připravuje.

Parkoviště v ulici Marie Majerové

V současné době stavba zahájena, kdy realizací dojde v ulici Marie Majerové k vybudování parkoviště pro osobní automobily včetně jeho odvodnění a veřejného osvětlení. Kapacita nového parkoviště je navržena na 47 osobních automobilů.  Zároveň dojde k rozšíření stávající ulice Marie Majerové pro šikmé stání a k úpravě ploch pro kontejnery na odpad. Součástí stavebního záměru je také bezbariérová trasa pro pěší (mimo stávající schodiště) a také úprava veřejných travnatých ploch.

Situace stavby.

Náklady stavby dle Smlouvy o dílo činí 5 712 343 Kč vč. DPH

Parkoviště č. 29 ulice Slavíčkova

Stavba řeší situaci kolem výměníku, kdy stavebními úpravami dojde k vybudování 14 šikmých parkovacích stání, vč. 1 místa pro imobilní osoby. Dále bude instalováno nové veřejné osvětlení parkoviště. Tuto stavbu jsme chtěli zahájit již v loňském roce, je již podepsaná smlouva se zhotovitelem díla. Bohužel stavba dosud nebyla zahájena z důvodu nutného přeložení podzemního zařízení v majetku ČEZ a.s. Zařízení v majetku ČEZ a.s. jeho překládky, přeložky vyvolané stavbou apod. může realizovat pouze ČEZ a.s.

Situace stavby.

Náklady akce dle Smlouvy o dílo činí 1 194 519 Kč vč. DPH

Parkoviště v ulici Slavíčkova – Mánesova

Odbor rozvoje města v současné době připravuje projektovou dokumentaci na stavební úpravy lokality. Jedná se o lokalitu od Mánesovy ulice (od parkoviště vybudovaného v rámci stavby záchytné parkoviště Michal) až k parkovišti tzv. u Zapomněnky. Projektová dokumentace řeší stavební úpravy ulic Slavíčkova a Mánesova, kdy dojde k úpravě komunikací, chodníků včetně rozšíření  parkovacích míst pro osobní automobily. Dále vybudování nového chodníku dolů do Mánesovy ulice.

Rozpočtové náklady stavby ještě nejsou známy: budou doplněny po zpracování rozpočtu.

Parkoviště v ulici Slavíčkova (č. 26, 27, 28)

Záměrem této projektové dokumentace je úprava již nevyhovující celé ulice Slavíčkova (nad chráněným bydlením). Dále bude projekt řešit úpravy parkovací plochy, její možné rozšíření ve štítu bytového domu směrem k dálnici. Dalším záměrem města je možnost vybudovat na druhé straně bytového domu v zelené ploše mimoúrovňové parkování. Tento záměr v současné době není v souladu s platným územním plánem města Sokolov. Je nutná jeho změna. Změna ÚP č. 2 v současné době již probíhá.

Situace stavby 

Rozpočtové náklady stavby ještě nejsou známy: budou doplněny po zpracování rozpočtu.

Parkoviště ulice (vnitroblok) Švabinského

V současné době se zpracovává projektová dokumentace úprav vnitrobloku Švabinského, která bude řešit úpravy stávající komunikace a návrh nových parkovacích ploch mezi bytovými domy čp. 1717- 1722 a 1789-1795. V rámci projektové dokumentace bude řešeno odvedení srážkových vod, veřejné osvětlení a případné přeložky inženýrských sítí.

Rozpočtové náklady stavby ještě nejsou známy: budou doplněny po zpracování rozpočtu.

Parkoviště v ulici Marie Majerová, u bytového domu č. 1632-33 a 1634-35

Zpracovaná studie řeší návrh vytvoření nového parkoviště v prostoru stávajících travnatých ploch mezi areálem mateřské školy a obytnými domy čp. 1632-33 a 1634-35 v ulici Marie Majerové. Uspořádání parkoviště je navrženo s kolmým stáním automobilů, připojení parkoviště na místní komunikaci třemi samostatnými sjezdy. Výstavbou dojde k vytvoření 45 nových parkovacích míst. Tento záměr v současné době není v souladu s platným územním plánem města Sokolov.  Je nutná jeho změna. Změna ÚP č. 2 v současné době již probíhá.

Situace stavby.

Rozpočtové náklady stavby ještě nejsou známy: budou doplněny po zpracování rozpočtu.

Odbor rozvoje města Sokolov

(ps)