česky Deutsch English

O organizaci

14.10.2014 (aktualizováno: 2.1.2018 10:33), Centrum sociálních služeb

Organizace Centrum sociálních služeb Sokolov, o.p.s. zahájila svou činnost 1.7.2008 jako obecně prospěšná společnost s právní subjektivitou. Předmětem naší hlavní činnosti je poskytování pečovatelské služby (v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., sociálních službách a vyhláškou č.505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách).

Pečovatelská služba je terénní nebo ambulantní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba poskytuje ve vymezeném čase v domácnostech osob a v zařízeních sociálních služeb vyjmenované úkony." (citace dle § 40 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách)

Služby poskytujeme občanům města Sokolova a občanům obcí, které s naší organizací uzavřely dohodu o zajištění úkonů pečovatelské služby (v současné době v obci Dolní Rychnov). Pečovatelská služba je poskytována občanům v jejich přirozeném prostředí, tedy v bytech a domech, ve kterých žijí (terénní pečovatelská služba).

Činnost  organizace  je  realizována  za  finanční podpory  MPSV ČR  a  KÚ - K. Vary.

www.kr-karlovarsky.cz

KK

www.zivykraj.cz

ZK

Poslání organizace

Posláním pečovatelské služby je poskytnutí pomoci seniorům a zdravotně postiženým občanům, aby mohli žít důstojně, běžným způsobem, a co nejdéle ve svém domácím prostředí, na které jsou zvyklí. Pomoc či podpora je našim klientům poskytována v rozsahu dle jejich přání, potřeb a na základě jejich představ řešení jejich životní situace. Vytvářením vhodných podmínek se klientům umožňuje také aktivní účast na společenském a kulturním životě, na pracovní činnosti podle jejich zájmů a zdravotního stavu, aby tak bylo podpořeno zachování kvality života našich klientů.


Cíle péčovatelské služby - vůči klientům

Obecným cílem pečovatelské služby - výsledkem naší spolupráce by mělo být: - klientovo začlenění, odpovídající běžnému způsobu života stejně starých lidí v obci; - vyřešení jeho nepříznivé sociální situace - vyrovnání příležitostí apod. a) Pomáhat naplňovat ty osobní individuální cíle našich klientů, kterých by chtěli dosáhnout v souvislosti s poskytováním služby. b) Zajistit či zprostředkovat klientům veškeré dostupné informace k možnému řešení jejich životní situace. c) Podporovat nezávislost, samostatnost klientů. (Poskytovat klientům takovou míru podpory, aby si co nejdéle udrželi přiměřenou fyzickou a psychickou kondici - nepodporovat přemrštěnou péčí závislost). d) Pomáhat vyloučit nebo podstatně snížit sociální izolaci klientů, napomáhat s realizací zájmů klientů. e) Poskytovat služby klientům dostupné: - místně - ve spádové oblasti, - finančně (příp. poskytnout pomoc s řešením finanční situace klienta dle jeho potřeb).

Cílová skupina uživatelů

· Senioři - občané, kteří dosáhli věku, rozhodného pro přiznání starobního důchodu, a vzhledem ke svému věku a zdravotnímu stavu mají sníženou soběstačnost a potřebují pomoc další osoby k zajištění svých potřeb při péči o svou osobu a domácnost. 
· Osoby s chronickým onemocněním- občané, kteří z důvodu svého chronického onemocnění mají sníženou soběstačnost a potřebují pomoc při zajištění svých potřeb. 
· Osoby s jiným zdravotním postižením- občané, kteří z důvodu svého zdravotního postižení mají sníženou soběstačnost a potřebují pomoc další osoby k zajištění svých potřeb
· Rodiny s dítětem (dětmi) - jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby: 
a) rodiny, ve kterých se narodily současné 3 nebo více dětí nebo v rozmezí 2 let se opakovaně narodily současně 2 děti (služba se poskytuje do 4 let věku dětí bez úhrady); 
b) rodinám s dětmi - v případech, kdy rodina potřebuje pomoc v péči o děti a nemůže ji sama zabezpečit z důvodů vážných překážek (např. nemoc, rekonvalescence, lázeňská léčba apod.) rodičů nebo osob odpovědných za výchovu dětí (Za poskytování pečovatelské služby hradí klienti úhradu za provedené úkony ve výši sjednané ve smlouvě uzavřené s poskytovatelem služby).


Personální zajištění poskytované služby

Máme celkem 16 stálých zaměstnanců, péče o rodiny s dětmi je zajišťována dle potřeb dobrovolnými pečovatelkami. Všechny pečovatelky splňují kvalifikační předpoklady pro výkon pracovníka v sociálních službách.

Provozní doba

Služby jsou poskytovány v základní provozní době v pracovní dny v době od 7.00 do 15.30 hodin, mimo tuto dobu (vč. víkendů a svátků) lze služby poskytovat kdykoliv (24 hod denně), po předchozí dohodě.

Kapacita služby

Kapacita poskytované služby je 380 klientů. Okamžitá kapacita je 12 klientů.

Zásady, principy poskytované péče

Zachycují a vyjadřují hodnoty, kterými se řídí pracovníci organizace při práci s klienty. Jsou v souladu s platnými normami. 1. Dodržujeme lidská práva a důstojnost klientů bez ohledu na jejich národnost, věk rasu, pohlaví, politické přesvědčení a společenské postavení. 2. Respektujeme individualitu osob, jejich soukromí a potřebu žít vlastním způsobem života. 3. Podporujeme soběstačnost, nezávislost a svobodné rozhodování klientů. 4. Přizpůsobujeme služby individuálním potřebám klientů, rychle reagujeme na jejich skutečné potřeby. 5. Posilujeme sociální začleňování, samostatnost a aktivitu klientů. 6. Služby poskytujeme odborně a kvalitně, na základě individuálního plánování péče. 7. Každý člověk je naším rovnocenným partnerem, který spolurozhoduje a dle úrovně svých schopností se spolupodílí na poskytování pomoci.

Standardy kvality

Standardy kvality jsou souborem kritérií, jejichž prostřednictvím je definována úroveň kvality poskytování soc. služeb v oblasti personálního a provozního zabezpečení soc. služeb a v oblasti vztahů mezi poskytovatelem a osobami. K nahlédnutí v listinné podobě jsou k dispozici: v sídle organizace (Jiřího z Poděbrad 2046, Sokolov) a vedoucích pečovatelek – p. Szabóové (pro terénní péči, mimo bývalé tzv. DPS) - p. Riečanové (býv. tzv. DPS - Komenského 113, Sokolov).

Stížnosti

Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby: klient má právo vyjádřit svou stížnost (sám nebo prostřednictvím zástupce) písemně na adrese poskytovatele, ústně

pracovníkům poskytovatele, telefonicky na uvedených kontaktních telefonních číslech. Všechny stížnosti se vždy evidují a řeší v souladu se Standardy kvality (standard č. 7) poskytovatele

(k nahlédnutí u vedoucích pečovatelek). Stížnost vyřizují: vedoucí pečovatelky, sociální pracovnice, poté příp. ředitelka. V případě nespokojenosti s vyřízením stížnosti na kvalitu poskytnuté

služby,  je možno se obrátit na Městský úřad Sokolov (354 228 111) nebo na instituci sledující dodržování lidských práv (542 542 888) s podnětem na prošetření postupu při vyřizování stížností.

Výroční zpráva

Výroční zpráva je k dispozici v listinné podobě - k nahlédnutí v sídle organizace - Jiřího z Poděbrad 2046, Sokolov.

Sponzoři

Děkujeme organizacím, které podpořily činnost naší společnosti:

  • Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o.  a  Nadačnímu fondu Veolia.