česky Deutsch English
Aktuality
 • Centrum sociálních služeb Sokolov, o.p.s. zve seniory a zdravotně postižené na své pravidelné akce

  1.2.2015

  Plán akcí na r. 2017:

  Trénink paměti a myšlení - každé 1. pondělí v měsíci od 9,00 do 10,00 hod.
  (9.1., 6.2., 6.3., 3.4., 15.5., 5.6., 4.9., 2.10., 6.11. a 4.12.).

  Tvůrčí dílna - každý 2. čtvrtek v měsíci (resp. násl. týden), vždy od 15,00 hod.
  (19.1., 16.2., 16.3., 13.4., 25.5., 15.6., 14.9., 12.10., 16.11.).

  Rehabilitační cvičení pod odborným vedením fyzioterapeutky - každý 3. čtvrtek (resp. násl. týden) v měsíci od 16,00 – 17,00 hod.

  Změna programu vyhrazena.

  Vstup je zdarma.

  Akce pořádáme:   v prostorách  klubu seniorů v ul. J. z Poděbrad 2046, v Sokolově (bývalý tzv. dům s pečovatelskou službou).

  Zájemcům budou poskytnuty informace na telef. číslech:   352 601 958,  359 808 408,  602 724 709.

  Akce jsou pořádány díky finanční podpoře firem:
  Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o. ,    Nadační fond  Veolia.

  Veolia

 • Program na leden 2018

  1.2.2015

  Informace pro leden 2018

  Trénink paměti a myšlení 

  Tvůrčí dílna pro seniory a zdravotně postižené

  Výzva k podání nabídek  na veřejnou zakázku

  V tomto zadávacím řízení se nejedná o zadávací řízení dle zákona o veřejných zakázkách,

  vyjma ustanovení v zadávací dokumentaci, kde zadavatel upozorní na citaci či odkaz zákona.

  Příjemce, zadavatel veřejné zakázky:   Centrum sociálních služeb Sokolov, o.p.s.

  sídlo: J. z Poděbrad 2046, 356 01 Sokolov

  IČO: 28015819; DIČ: CZ 28015819.

  Zástupce, kontaktní osoba:

  Bc. Magdalena Osičková – ředitelka

  Telefon: 721 940 521

  e-mail: m.osickova@volny.cz

  Název veřejné zakázky malého rozsahu: Pořízení 3 osobních automobilů pro poskytovatele sociálních služeb

  Podání nabídek,    lhůta, místo a způsob pro podání nabídek:

  Lhůta pro podání nabídek: do 29.1.2018, do 11,00 hod.

  Místo a způsob podání: nabídky musí účastníci zaslat doporučeně poštou nebo podat osobně na adresu: Centrum sociálních služeb Sokolov, o.p.s.,                                     

  Jiřího z Poděbrad 2046, 356 01 Sokolov;  za okamžik předání je považováno převzetí nabídky zástupcem zadavatele.

  Lhůta pro otvírání obálek: 30.1. 2018 od 9,00 hod.

  Informace o výsledku výběrového řízení:

  Účastníci budou o výsledku výběrového řízení informováni písemně do 5.2. 2018.

  Předmět zakázky:  Dodej 3 nových osobních vozidel:

  1 osobní vozidlo (pro přepravu osob):

  PHM: benzín; 5místné

  Motorizace: 1,0 – 1,4 cm3  (cena: max. 320 000,-Kč, včetně DPH).

  2 malá osobní vozidla:                                                                                                 

   PHM: benzín; 5místné

   Motorizace: 1,0 - 1,2 cm3                                                                                           

  Zohlednění podmínky plánované celkové ceny na pořízení všech 3 vozidel:  celkem za všechny 3 nová vozidla cena: max. 774 400,- Kč.

  Lhůta a místo pro předání automobilů:       do 31.3. 2018

  u sídla organizace J. z Poděbrad 2046, 356 01 Sokolov.

  Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

  Dodavatel je povinen v souladu s požadavky zadavatele prokázat kvalifikaci.

  Kvalifikaci splňuje dodavatel, který prokáže:

  I. Základní způsobilost prokáže dodavatel,

  který:

  a) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákona nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,

  b) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový

  nedoplatek,

  c) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,

  d) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále

  e) není v likvidaci, proti němuž nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž nebyla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

  Účastník prokáže splnění základní kvalifikace: čestným prohlášením:

      o bezdlužnosti vůči příslušným úřadům Finančnímu úřadu a úřadu sociálního zabezpečení

  + o bezúhonnosti účastníka zadávacího řízení (fyzické osoby) či statutárního orgánu    

       účastníka zadávacího řízení (právnické osoby) apod.

  II. prokázání kvalifikace – povinně dodavatel předloží dokumenty (prosté kopie):

  • Výpis z obchodního rejstříku nebo jiný doklad o právní subjektivitě;
  • Doklad o oprávnění k podnikání (např. výpis z živnostenského rejstříku);

  Nebo: namísto těchto uvedených dokumentů je dodavatel oprávněn prokázat svou kvalifikaci: Výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů

  nebo certifikátem vydaným v rámci systému certifikovaných dodavatelů.

  Zadávací podmínky: 

  Obchodní a platební podmínky:

  Předpoklad zahájení plnění: únor - březen 2018 - uzavření kupní smlouvy,                             

                                                                                   závazné objednávky.

  Lhůta na předání automobilů: nejpozději do 31.3. 2018.

  Termín ukončení plnění dodávky vozidla nelze prodloužit, pouze dodržet nebo zkrátit.

  Nabídky s uvedením delšího plnění, než jak výzva požaduje, budou pro nesplnění zadávacích podmínek z hodnocení vyloučeny.

  Záruka: Požadovaná délka plné garance jsou 4 roky.

  Platební podmínky: Zadavatel nebude poskytovat zálohu na dodávku vozidla.

  Postup fakturace: uzavření smlouvy s dodavatelem, vyhotovení závazné objednávky vozidel

  a stanovení datumu předání vozidel, poté v době splatnosti - úhrada faktury příjemcem, zadavatelem této veřejné zakázky.

  Rozsah a náležitosti faktur a příloh faktur: klasické vystavení daňových dokladů na nová vozidla, vč. příp. další dohodnuté výbavy, s povinnými náležitostmi dle §11, zákona

  o účetnictví.

  Splatnost faktury: 30 dní ode dne doručení faktury zadavateli.                                               

  Výše smluvní pokuty, která bude uložena v příp. nesplnění nebo porušení povinností vyplývající ze smlouvy:

  Bude rovna výši veškerých nákladů, vydaných příjemcem k odstranění nedostatků

  v důsledku nesplnění nebo porušení povinností dodavatelem, a vyplývajících ze smlouvy.

  Zadavatel nepřipouští překročení nabídkové ceny.

  Nabídková cena může být měněna pouze v souvislosti se změnou sazeb DPH či jiných daňových předpisů majících vliv na cenu předmětu plnění.                                                                                                                                        

  Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

  Nabídková cena bude stanovena pro danou dobu plnění jako cena nejvýše přípustná

  se započtením veškerých nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace);

  po celou dobu realizace zakázky v souladu s podmínkami uvedenými ve výzvě;

  bude stanovena v českých korunách.

  Požadavky na jednotný způsob doložení nabídkové ceny:

  1. Celková cena v Kč bez DPH, vyčíslení DPH a celková cena včetně DPH.

  2. Zadavatel požaduje ocenit provedení vozu dle požadavků uvedených v příl. č. 1 této

      výzvy.

  3. Zadavatel požaduje zcela samostatně ocenit jednotlivé možnosti případné nadstandardní

      výbavy vozu, kterou je schopen účastník nabídnout

  Upozornění na další povinnosti dodavatele:

  • V nabídce předložit návrh smlouvy s příjemcem,

  včetně obchodních podmínek (viz níže).

  • Po dobu 10 let od skončení plnění zakázky nutno uchovávat doklady, související s plněním zakázky a umožnit osobám, oprávněným k výkonu kontroly projektu poskytovatelem dotace na tyto vozidla – MPSV ČR.
  • Účastník může připravit pouze jednu nabídku jednoho typu vozidla.
  • Smluvní vztahy se řídí právním řádem České republiky.

  Ad  Smlouva s dodavatelem:    

   uzavřena v písemné formě,                                                                                              

  -   příjemce je povinen zveřejnit uzavřenou smlouvu s dodavatelem v registru smluv   (dle zák. č. 340/2015 Sb.).

  Smlouva musí obsahovat alespoň tyto náležitosti:

  • Předmět plnění pořizovaného zboží: nákup 3 nových osobních vozidel
  • Identifikační číslo projektu v Evidenčním dotačním systému: 013D312003202
  • Název projektu, v rámci kterého je předmět plnění realizován:

  013 D 312 Cíl 5 pořízení automobilů pro poskytovatele sociálních služeb

  • Cena v členění na cenu bez DPH, DPH a cenu celkem s DPH:
  • Platební podmínky:
  • Lhůta dodání:
  • Místo dodání, převzetí zboží, včetně způsobu předání a převzetí:
  • Odpovědnost za vady, záruční podmínky:
  • Sankční podmínky a způsob náhrady škody:
  • Podmínky ukončení smluvního vztahu:
  • Povinnost dodavatele po dobu 10 let uchovávat doklady s plněním zakázky

  a umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu MPSV ČR, provést kontrolu těchto dokladů.

  • Návrh smlouvy k nabídce musí být podepsán oprávněnou osobou k zastupování dodavatele.

  Změny podmínek výzvy, příp. zrušení zadávacího řízení:

  Zadavatel je oprávněn zrušit zadávací řízení (dle potřeb organizace).                                                Příp. změny podmínek výzvy je povinen oznámit účastníkům zadávacího řízení.

  Pravidla pro hodnocení nabídek - hodnotící kritéria:

  Dodaná vozidla budou odpovídat všem požadavkům dle platných zákonů

  a vyhlášek ČR.

  1. Plnění technických podmínek:

  1 osobní vozidlo (pro přepravu osob):

  Technické nároky na automobil:

  Počet dveří 5

  Počet sedadel 5 ve dvou řadách

  Palivo: benzín

  Maximální výkon motoru 66 kW a vyšší

  Převodovka manuální

  Barva základní – modrá (příp. bílá)

  Motorizace: 1,0 – 1,4 cm3    (cena: max. 320 000,-Kč, včetně DPH).

  2 malá osobní vozidla (pro přepravu osob):                                                                                                      

  Technické nároky na automobil:

  Počet dveří 5

  Počet sedadel 5 ve dvou řadách

  Palivo: benzín

  Maximální výkon motoru 44 kW a vyšší

  Převodovka manuální

  Barva základní – modrá (příp. bílá).

  Motorizace: 1,0 – 1,2 cm3

  Požadavky na výbavu vozidel:

  Airbagy u předních sedadel s možností deaktivace.

  ABS, posilovač řízení.

  Centrální zamykání.

  Povinná výbava (lékárnička, tažné lano, klíč na kola, sada náhradních žárovek a pojistek, výstražný trojúhelník, rezerva, zvedák).

  Sada na opravu pneumatik.

  Přední mlhovky.

              

  1. Zohlednění plánované celkové ceny na pořízení všech 3 vozidel: za všechny 3 nová vozidla cena: max. 774 400,- Kč.

  1. Lhůta pro předání automobilů: do 31.3. 2018.

  1. Ekonomickou výhodnost nabídek - podle nejvýhodnějších poměrů:
  • nabídkové ceny a kvality (technická úroveň, enviromentální nebo inovační aspekty, uživatelská přístupnost, estetické a funkční vlastnosti);
  • nákladů životního cyklu a kvality (spotřeba);
  • dalších ukazatelů – další výbavy;
  • servisní a záruční podmínky, další bonusy atd.

  Požadavky na formální úpravu, strukturu a obsah nabídky

  Účastníci ve svých nabídkách uvedou nejbližší servisní středisko, kde bude prováděn

  záruční a pozáruční servis, včetně uvedení servisní řady prohlídek v km

  v Karlovarském kraji.

  Nabídka bude zpracována v českém jazyce v písemné formě, podepsána oprávněným zástupcem účastníka,

  jednotlivé strany budou očíslovány vzestupně od čísla 1 a zabezpečeny proti manipulaci sešitím celé nabídky.

  Veškeré části nabídky budou po svázání tvořit jeden celek. Sešití bude opatřeno přelepkou s razítkem.

  Nabídka bude předložena v 1 výtisku.

  Nabídka bude seřazena do těchto oddílů:

  • Krycí list nabídky (jako 1.list nabídky bude použit vyplněný formulář, který je přílohou výzvy)

  • Obsah nabídky

  • Prokázání kvalifikačních předpokladů:

  Čestné prohlášení o bezúhonnosti a bezdlužnosti

        -    Prosté kopie dokladů:

             Výpis z obchodního rejstříku nebo jiný doklad o právní subjektivitě;

  Doklad o oprávnění k podnikání - např. výpis z živnostenského rejstříku;

   nebo: Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů nebo certifikát vydaný v rámci systému certifikovaných dodavatelů.

  • Čestné prohlášení (příloha č. 2)

  • Podrobný popis požadovaného vozidla.

  • Cenová nabídka včetně uvedení platebních podmínek a sankcí

  • Katalogový list vozidla

  • Záruční podmínky s respektováním požadavků uvedených ve výzvě

  • Návrh kupní smlouvy (viz str. 4 Smlouva s dodavatelem)

  • Případné další přílohy a doplnění nabídky

  Nabídky musí být podány:

  doporučeně poštou, nebo v uzavřených obálkách opatřených na uzavření přelepkami

   a razítky účastníka a zřetelně označených:  Veřejná zakázka - „Osobní automobily“ - neotevírat, nabídka.

  V Sokolově dne: 15.01.2018

  Bc. Magdalena Osičková,  ředitelka

                                                                                                                                              

  Přílohy:

  1. Krycí list nabídky.
  2. Prohlášení k podmínkám zadávacího řízení

  a čestné prohlášení o pravdivosti údajů.

  Příloha č. 1

  Krycí list nabídky

  k výběrovému řízení:

  Pořízení 3 osobních automobilů pro poskytovatele sociálních služeb

  ´

  Údaje o účastníkovi

  Obchodní firma nebo název

  (jedná-li se o právnickou osobu)

  Obchodní firma nebo jméno a příjmení

  (jedná-li se o fyzickou osobu)

  Sídlo

  (jedná-li se o právnickou osobu)

  Místo podnikání popř. místo trvalého pobytu (jedná-li se o fyzickou osobu)

  Právní forma

  Telefon

  Fax

  E-mail

  Kontaktní osoba pro

  jednání ve věci nabídky

  Cenová nabídka

  Nabídková cena bez DPH

  DPH

  Celková cena včetně DPH

  V ………………….. dne ……………

  ……………………………….

  jméno a podpis

  oprávněného zástupce účastníka

  Poznámka: Tento list musí být součástí nabídky.

  Příloha č. 2

  Prohlášení k podmínkám zadávacího řízení

  a čestné prohlášení o pravdivosti údajů

  Čestně prohlašuji, že jako účastník akceptujeme podmínky zadávacího řízení a že nabídková cena za realizaci předmětu plnění je pevná a maximální se započtením veškerých nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace) po celou dobu realizace zakázky a že jsme provedli kontrolu úplnosti zadávací dokumentace vzhledem k jednoznačnosti zadání a technického řešení a že nám jsou známy veškeré technické kvalitativní a jiné požadavky nezbytné k realizaci předmětu plnění a že disponujeme takovými kapacitními a odbornými znalostmi, které jsou k provedení předmětu plnění nezbytné.

  Čestně prohlašuji, že veškeré informace uváděné a obsažené v nabídce jsou pravdivé.

  V ………………….. dne ……………

                                                                                            ……………………………….

                                                                                                     jméno a podpis

                                                                                       oprávněného zástupce účastníka

 • Program klubu pro seniory "Háječek"

  1.2.2015

  Pranostika lidu: Leden jasný, roček krásný.

  2. 1. 15:00 – 18:00 Zpívánky – pěvecký kroužek.
  3. 1. 13:00 – 17:00 Posezení s debatou – Uvítáme a popřejeme si do roku 2018. Navštívil vás Ježíšek a byl štědrý?
  4. 1. 14:00 – 18:00 Restaurace Florenc – Sokolov. Pozvánka nejen pro seniory Sokolovska na 1. Společenské posezení s hudbou a tancem v roce 2018.
  8. 1. 13:00 – 17:00 Posezení s debatou – Život je plný překvapení. Jaké bylo to vaše nejmilejší překvapení z roku 2017, na které i po letech budete rádi vzpomínat?
  9. 1. 15:00 – 18:00 Zpívánky – pěvecký kroužek.
  10. 1. 13:00 – 17:00 Posezení s debatou – Volba hudby. Jakou hudbu byste si doma, na chatě, v autě nikdy nepustili?
  11. 1. 14:00 – 18:00 Restaurace Florenc – Sokolov. Pozvánka nejen pro seniory Sokolovska na Společenské posezení s hudbou a tancem.
  15. 1. 13:00 – 17:00 Posezení s debatou – ZDRAVÍ. Dáváte přednost přírodní, alternativní, nebo klasické medicíně?
  16. 1. 15:00 – 18:00 Zpívánky – pěvecký kroužek.
  17. 1. 13:00 – 17:00 Posezení s debatou – Zimní měsíce nás více méně evokují k návštěvám gastronomických zařízení, abychom si pochutnali z menu pro toto období. Myslíte, že se česká gastronomie zlepšuje?
  18. 1. 14:00 – 18:00 Restaurace Florenc – Sokolov. Pozvánka nejen pro seniory Sokolovska na Společenské posezení s hudbou a tancem.
  22. 1. 13:00 – 17:00 Posezení s debatou – Souhlasíte s tvrzením, že jídlo lidi spojuje? Jak jste na tom vy? Vaříte si doma, třeba i s partnerem? Prozradíte nám svůj nejoblíbenější rodinný recept?
  23. 1. 15:00 – 18:00 Zpívánky – pěvecký kroužek.
  24. 1. 13:00 – 17:00 Posezení s debatou – Jak omezit chemii v domácnosti? Používáte starý dobrý osvědčený ocet?
  29. 1. 13:00 – 17:00 Posezení s debatou – Víte, že smích podle odborníků odbourává v těle stresové hormony?
  30. 1. 15:00 – 18:00 Zpívánky – pěvecký kroužek.
  31. 1. 13:00 – 17:00 Posezení s debatou – Čistota je půl zdraví a veselá mysl také půl zdraví. Je s podivem, že tyto dvě rovnice dávají dohromady zdraví celé. Pravda je, že veselá mysl opravdu ke zdraví přispívá. Zajděte na kafíčku a dáme řeč.

  Milí senioři,

  VÍTEJTE V ROCE 2018. Divoký, dynamický, neklidný a lehce stresující. Takový prý má být podle astrologů rok 2018. Nevím, jak u vás, ale mně tak připadá téměř každý rok. Pokaždé, když se blíží konec roku, lehce bilancujeme a pomýšlíme po nějakém předsevzetí. Podle mého mínění bude stačit, když se nadopujeme pozitivní energií a častěji se budeme usmívat.

  Zdraví, štěstí do roku 2018 Vám všem přejí senioři Klubu seniorů Hornická 1595 – Háječek v Sokolově. Buď pozdraveno všechno dobré.

  Váš správce Klubu seniorů Hornická 1595 – Háječek v Sokolově
  Juraj Zubko