česky Deutsch English
Aktuality
 • Centrum sociálních služeb Sokolov, o.p.s. zve seniory a zdravotně postižené na své pravidelné akce

  1.2.2015

  Plán akcí na r. 2017:

  Trénink paměti a myšlení - každé 1. pondělí v měsíci od 9,00 do 10,00 hod.
  (9.1., 6.2., 6.3., 3.4., 15.5., 5.6., 4.9., 2.10., 6.11. a 4.12.).

  Tvůrčí dílna - každý 2. čtvrtek v měsíci (resp. násl. týden), vždy od 15,00 hod.
  (19.1., 16.2., 16.3., 13.4., 25.5., 15.6., 14.9., 12.10., 16.11.).

  Rehabilitační cvičení pod odborným vedením fyzioterapeutky - každý 3. čtvrtek (resp. násl. týden) v měsíci od 16,00 – 17,00 hod.

  Změna programu vyhrazena.

  Vstup je zdarma.

  Akce pořádáme:   v prostorách  klubu seniorů v ul. J. z Poděbrad 2046, v Sokolově (bývalý tzv. dům s pečovatelskou službou).

  Zájemcům budou poskytnuty informace na telef. číslech:   352 601 958,  359 808 408,  602 724 709.

  Akce jsou pořádány díky finanční podpoře firem:
  Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o. ,    Nadační fond  Veolia.

  Veolia

 • Program na červen 2018

  1.2.2015

  Informace pro červen 2018

  Trénink paměti a myšlení 

  Tvůrčí dílna pro seniory a zdravotně postižené

  výsledek zadávacího řízení,  výběr dodavatele   veřejné zakázky malého rozsahu.

  Zpráva o hodnocení nabídek  veřejné zakázky malého rozsahu:

  Zadavatel: 

  Centrum sociálních služeb Sokolov, o.p.s.

  Sídlo:

  Jiřího z Poděbrad 2046, 356 01 Sokolov

  IČO:

  28015819

  Zástupce zadavatele:

  Bc. Magdalena Osičková – ředitelka

  Veřejná zakázka malého rozsahu:

  Pořízení automobilů pro poskytovatele

    sociálních služeb“.

  IČ projektu v Evidenčním dotačním systému:

  013D312003202

  Název projektu, v rámci kterého                 je předmět plnění realizován:

  013 D 312 Cíl 5 Pořízení automobilů                                             

  pro poskytovatele sociálních služeb

  Předpokládaná celková cena                       za všechna 3 vozidla:

  max. celková cena: 774 400,- Kč (včetně DPH),

  DPH: 134 436,- Kč; bez DPH: 639 964,- Kč.

  Lhůta pro podání nabídky:

  do 5.4. 2018, do 10,00 hod

  Seznam oslovených dodavatelů k předložení nabídek

  Obchodní firma/název/jméno, příp. jména, a příjmení dodavatele/zájemce

  Sídlo/místo podnikání,

  popř. místo

  trvalého pobytu

  Auto Drásta s.r.o

  Sokolov

  Auto Algon Plus – auto, a.s.

  Sokolov

  Auto Bond group a.s.

  Karlovy Vary

  Monfred Schöner

  Sokolov

  Uveřejnění výzvy:

  Dne 20.3. 2018 na webových stránkách zadavatele:

  www.sokolov.cz  / Město Sokolov / spolky ve městě / Centrum sociálních služeb / aktuality.

  Způsob oslovení vybraných 4 dodavatelů k předložení nabídek:

  Dne 20.3. 2018 doporučenými dopisy s dodejkami.

  Seznam obdržených nabídek:

  Evidenční číslo                    (dle pořadí doručení)

  Datum a čas     doručení

  Značka nabízených vozidel

  Prodejce                          vozidel

  1.

  5.4. 2018,             v 8,29 hod

  Škoda

  Manfred Schöner             - Sokolov

  V stanovené lhůtě pro dodání nabídek zadavatel obdržel pouze nabídku    od jednoho dodavatele vozidel.

  K této situaci došlo i přesto, že zadavatel předem v požadované, dostatečné lhůtě zaslal „Výzvu k podání nabídek“ doporučenými dopisy s dodejkami, 4 dodavatelům                    

   (více oslovených dodavatelů, než je požadováno Metodikou zadávání zakázek).

  Složení hodnotící komise a její usnášeníschopnost

  Hodnotící komise se sešla na svém jednání dne 5.4. 2018 v 11,00 hod v sídle zadavatele za účelem otevření obálek s nabídkami a posouzení nabídek.

  Komise vyhodnotila doručenou nabídku z hlediska splnění zadávacích podmínek uvedených ve výzvě k podání nabídek.

  Členové komise

  Jméno a příjmení

  Pracovní zařazení

  Jaroslava Vokounová

  vedoucí pečovatelka

  Libuše Móczárová

  účetní

  Bc. Magdalena Osičková

  ředitelka

  Čestná prohlášení členů komise

  Členové hodnotící komise odevzdali podepsaná čestná prohlášení, že nejsou ve střetu zájmů s hodnoceným subjektem.

  Hodnocení nabídek

  Hodnocení nabídek provedla 3členná hodnotící komise ve výše uvedeném složení.

  Komise provedla posouzení a kontrolu úplnosti jednotlivých částí obdržené nabídky z hlediska splnění požadavků zadavatele uvedených ve výzvě k podání nabídek.

  Nabídka byla vyhodnocena dle hodnotících kritérií, předem stanovených ve Výzvě k podání nabídek na tuto veřejnou zakázku.

  Hodnocení nabídek bylo provedeno dle přidělených pořadových, evidenčních čísel, resp. byla vyhodnocena jediná obdržená nabídka.

  Popis hodnocení nabídky:

  Nabídka evidenční číslo 1:    Manfred Schöner – Sokolov.

  1. Formální náležitosti nabídky:

  Nejprve bylo zhodnoceno splnění zadaných požadavků na formální úpravu, strukturu               a obsah nabídky, prokázání kvalifikačních požadavků  - viz tabulka:

  Dodavatel vozidel značky:

  ŠKODA

  Krycí list nabídky (příl. č.1 „Výzvy“).

  Splněno

  Specifikace vozidel (dle příl. č. 2 „Výzvy“).

  splněno

  Cenová nabídka.

  splněno

  Katalogové listy vozidel.

  splněno

  Záruční podmínky.

  splněno

  Čestné prohlášení - bezúhonnost, bezdlužnost.

  Čestné prohlášení – základní způsobilost (příloha č. 3 „Výzvy“).

  splněno

  Doklad o právní subj. a oprávnění                                     k podnikání.

  splněno

  Návrh kupní smlouvy (příloha č. 4 „Výzvy“).

  splněno

  1. Poté proběhlo

  hodnocení nabídek pomocí kritérií hodnocení (uvedených ve „Výzvě“):                     

          Všichni 3 členové hodnotící komise obdrželi formuláře pro vyhodnocení nabídek, uvedených ve „Výzvě“.

           Nabídka byla hodnocena podle její ekonomické výhodnosti podle 2 hodnotících kvalitativních kritérií,

           a to nejnižší nabídkové ceny v Kč bez DPH + spotřeba PHM v městském provozu.

          Metoda hodnocení nabídek:

          Pro obě uvedená kritéria byly stanoveny váhy důležitosti těchto kritérií,

          členové hodnotíce komise pak dle míry plnění stanovených kritérií ohodnotili

          přidělením počtu bodů: 1-3 body (1 b. – minimálně splněno, 2 b. – středně splněno, 3 b.- splněno nejlépe).

          Výpočet celkového počtu získaných bodů:

          Součet následujících hodnot:  (Počet bodů, přidělených za celkovou cenu) + (3 * počet bodů, přidělených za spotřebu PHM, ve městě).

           Následně: sečteny výsledky od všech hodnotitelů 3členné hodnotící komise.

  Výsledky hodnocení – počty získaných bodů:

  Škoda: Manfred Schöner - Sokolov

  Bc. Osičková M.

  12

  Móczárová L.

  11

  Vokounová J.

  11

  Celkem (získaných bodů)

  34

  Celkové pořadí nabídek

  1.

  V hodnocení nabídek bylo možno získat max. 36 bodů.  

  Hodnocená firma Manfred Schöner získala 34 bodů, tj. 94,4 % možného maximálního ohodnocení.

  Zadavatel obdržel pouze 1 cenovou nabídku na dodej 3 osobních vozidel.

  Firma Manfred Schöner splnila podmínky uvedené ve výzvě k podání nabídek a hodnotící komise doporučila vybrat k plnění veřejné zakázky tuto firmu.

  Na základě výše uvedeného hodnocení nabídek 
  byl vybrán prodejce vozů Škoda – firma Manfred Schöner – Sokolov.                        

  Výsledek hodnocení nabídek:

  Pořadí umístění

  Evidenční číslo doručené nabídky

  Obchodní firma

  Celková

  nabídková cena             za všechna 3 osobní vozidla, vč. DPH

  1.

  1.

  Manfred Schöner

  Sokolov

  770 500,- Kč.

  V Sokolově dne:  12.4. 2018              

  Bc. Magdalena Osičková, ředitelka

  ______________________________________________________________________________________________________________________

  ______________________________________________________________________________________________________________________

  Výzva k podání nabídek

   a zadávací dokumentace

  na veřejnou zakázku malého rozsahu

  Název veřejné zakázky malého rozsahu:

  Pořízení automobilů pro poskytovatele sociálních služeb“.

  Identifikační údaje zadavatele:

  • Zadavatel:

  Centrum  sociálních  služeb  Sokolov, o.p.s.

  • Sídlo:

  Jiřího z Poděbrad 2046, 356 01 Sokolov

  • IČO:

  28015819
  • DIČ:

  CZ 28015819

  • telefon:

  352 601 958

  zástupce zadavatele,

  kontaktní osoba ve věci

  veřejné zakázky:

  Bc. Magdalena Osičková, ředitelka

  • telefon:

  721 940 521

  • e-mail:

  Vymezení předmětu, místa a doby plnění veřejné zakázky:

  Zpracovatel nabídky (dále jen „účastník“ nebo „dodavatel“) předloží svoji nabídku

  v souladu s touto zadávací dokumentací.

  Druh veřejné zakázky:

  Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky

      (dále jen „veřejná zakázka“).

  Veřejná zakázka je zadávána v souladu s:

  a)  ustanovením § 6 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb.,

        o zadávání veřejných zakázek, v platném znění

          (dále jen „ZZVZ“);

         nejedná se o zadávací řízení dle ZZVZ;

  b)  metodikou zadávaní zakázek

        (dokumentace programu 013 310 Rozvoj a obnova

         materiálně technické základny sociálních služeb).

  Dotační program:

  Veřejná zakázka je spolufinancovaná MPSV ČR

  v rámci programu 013 310 Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb.

  Registrace akce č.:

  013 D312 003202

  Předpokládaná hodnota veřejné zakázky:

  Do 611 776,- Kč bez DPH

  (za všechna 3 vozidla celkem).

  Předmět plnění

  veřejné zakázky:

  Předmětem akce je dodej celkem 3 automobilů

  pro silniční přepravu osob - pro výkon pečovatelské služby, převážně v městském provozu.

  Z toho:

  2 malé osobní automobily pro přepravu pečovatelek

     (pracovníků sociálních služeb)

  + 1 osobní automobil pro přepravu pracovníků

      sociálních služeb a jejich klientů

      (což jsou senioři a zdravotně postižení občané);

       přičemž max. cena tohoto 1 vozidla:

        max. 320 000,- Kč vč. DPH.

  Zadávací podmínky

  technická specifikace vozidel:

  Podrobná technická specifikace automobilů

  je uvedena v příloze č. 2 – Specifikace vozidel.

  Předmět plnění

  - zohlednění podmínky    

    celkové plánované ceny

    za všechna 3 vozidla

  Max. celková cena: 774 400,- Kč (včetně DPH).

  Místo dodání:

  U adresy sídla zadavatele.

  Termíny pro dodání vozidel:

  Do 10.06. 2018.

  Termín ukončení plnění dodávky vozidla nelze prodloužit, pouze dodržet nebo zkrátit.

  Nabídky s uvedením delšího plnění, než jak výzva požaduje, budou pro nesplnění zadávacích podmínek

  z hodnocení vyloučeny.

  Obchodní a platební podmínky:

  Zadavatel stanovuje uvedené obchodní a platební podmínky pro plnění zakázky:

  a) Záruka:

  minimálně 36 měsíců

  od data protokolárního předání a převzetí;

  b) Platební podmínky:

  zadavatel neposkytuje zálohu;

       fakturace:

  vystavení - po předání zboží zadavateli;

       splatnost faktury:

  do 30 dnů od doručení zadavateli;

       postup fakturace:

  po uzavření smlouvy s dodavatelem, vyhotovení závazné objednávky vozidel

  a stanovení datumu předání vozidel,

  až poté v době splatnosti úhrada faktury zadavatelem této veřejné zakázky.

       rozsah a náležitosti faktur:

  klasické vystavení daňových dokladů

  na nová vozidla, s povinnými náležitostmi dle § 11, zákona o účetnictví.

  c)  Změny nabídkové ceny:

  Zadavatel nepřipouští překročení nabídkové ceny.

  Nabídková cena může být měněna pouze                     v souvislosti se změnou sazeb DPH

  či jiných daňových předpisů majících vliv na cenu předmětu plnění.

  d)  Ostatní smluvní podmínky:

  Budou uvedeny v závazném textu

  kupní smlouvy – příloha č. 4. - Závazný text smlouvy.

  Smluvní vztahy se řídí právním řádem

  České republiky.

  Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny:

  Nabídková cena:

  -    bude zahrnovat veškeré náklady dodavatele spojené s plněním předmětu veřejné zakázky,

  -    bude vždy nejvýše přípustná, se započtením veškerých nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace), po celou dobu realizace zakázky v souladu s podmínkami uvedenými ve výzvě,

  -   bude stanovena v českých korunách,

  -   bude členěna na cenu bez DPH, DPH a cenu v Kč včetně DPH.    

  Požadavky na formální úpravu, strukturu a obsah nabídky:

  Nabídka bude seřazena do těchto oddílů:

  a) Krycí list nabídky (jako 1.list nabídky bude použit vyplněný formulář, který je přílohou

                                   výzvy)

  b) Obsah nabídky: podrobná specifikace vozidla (Příloha č. 2 – Specifikace vozidla)

                                  Cenová nabídka.

                                  Katalogový list vozidla.

                                  Záruční podmínky - s respektováním požadavků uvedených ve výzvě

                                  a uvedení nejbližšího servisní střediska, kde bude prováděn záruční

                                  a pozáruční servis, vč. uvedení servisní řady prohlídek v km       

                                  v Karlovarském kraji.

  c)  Doklady, prokazující kvalifikaci: (dle odst. 7 této výzvy)

                              Čestné prohlášení o bezúhonnosti a bezdlužnosti

                              Prosté kopie dokladů:

                              Výpis z obchodního rejstříku nebo jiný doklad o právní subjektivitě;

                  Doklad o oprávnění k podnikání - např. výpis z živnostenského rejstříku;

                    nebo: Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů nebo certifikát vydaný

                    v rámci systému certifikovaných dodavatelů.

  e)  Čestné prohlášení (příloha č. 3)

  f)   Návrh kupní smlouvy (příloha č. 4).

  Zadávací dokumentace je uveřejněna na webových stránkách zadavatele: https://sokolov.cz /    spolky ve městě /centrum sociálních služeb /aktuality

  Požadavky zadavatele na kvalifikaci:

  Dodavatel je povinen v souladu s požadavky zadavatele prokázat kvalifikaci.

  Kvalifikaci splňuje dodavatel, který prokáže:

  - základní způsobilost,

  - profesní způsobilost.

  Formuláře ze zadávací dokumentace určené k vyplnění dodavatelem a požadovaná čestná prohlášení předkládá dodavatel vždy v originálech. Tyto originály budou podepsány fyzickou osobou/statutárním orgánem právnické osoby, nebo osobou oprávněnou za dodavatele jednat (např. na základě plné moci, originál plné moci musí být součástí nabídky).

  7.1     Základní způsobilost prokáže dodavatel, který

  a) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k ZZVZ nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,

  b) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,

  c) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,

  d) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

  e) není v likvidaci, proti němu nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němu nebyla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele. Splnění základní způsobilosti dodavatel prokáže předložením čestného prohlášení, které je přílohou č. 3 zadávací dokumentace.

  7.2   Profesní způsobilost prokáže dodavatel, který doloží:

  a) výpis z obchodního rejstříku, nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje; výpis z obchodního rejstříku musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podání nabídky,

  b) doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují.

  Doklady prokazující profesní způsobilost je možné předložit v prosté kopii.

  Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob

  Dodavatel může prokázat určitou část profesní způsobilosti prostřednictvím jiných osob. Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli v nabídce předložit:

  a) doklady prokazující splnění profesní způsobilosti jinou osobou podle odst. 7.2 písm. a) této zadávací dokumentace,

  b) doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,

  c) doklady o splnění základní způsobilosti jinou osobou podle odst. 7.1 této zadávací dokumentace a

  d) písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo                   k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.

  Dodavatel není oprávněn prostřednictvím jiných osob prokázat profesní způsobilost podle                  odst. 7.2 písm. a) této zadávací dokumentace.

  Ostatní způsoby prokázání kvalifikace

  Namísto předložení dokumentů požadovaných zadavatelem je účastník zadávacího řízení oprávněn prokázat svou kvalifikaci obdobně dle ZZVZ:

  Výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů dle §228 ZZVZ.

  Prokázání kvalifikace certifikátem ze systému certifikovaných dodavatelů dle § 234 ZZVZ, který obsahuje údaje alespoň dle § 239 ZZVZ.

  V případě prokazování kvalifikace jinými způsoby neuvedenými v této zadávací dokumentaci se dodavatel musí řídit obdobně příslušnými ustanoveními ZZVZ.

  Způsob hodnocení nabídek:

  Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti.

  Ekonomická výhodnost nabídek bude hodnocena podle 2 hodnotících kvalitativních kritérií, a to nejnižší nabídkové ceny v Kč bez DPH + spotřeba PHM v městském provozu.

  Hodnocení nabídek provede zadavatelem jmenovaná 3členná hodnotící komise.

  Hodnotící komise stanoví pořadí nabídek dle nejvyššího počtu získaných bodů.

  Metoda hodnocení nabídek:

  Pro obě uvedená kritéria jsou stanoveny váhy důležitosti těchto kritérií (viz tabulka níže),

  členové hodnotíce komise pak dle míry plnění stanovených kritérií ohodnotí přidělením počtu bodů: 1-3 body (1 b. – minimálně splněno, 2 b. – středně splněno, 3 b. - splněno nejlépe).

  Výpočet celkového počet získaných bodů:

  U každé nabídky bude získáno jako součet následujících hodnot:

  (Počet bodů, přidělených za celkovou cenu) + (3 * počet bodů, přidělených za spotřebu PHM,

  ve městě).

  Následně u každé nabídky: budou sečteny výsledky od všech hodnotitelů 3členné hodnotící komise.

  Jako ekonomicky nejvýhodnější bude vybrána nabídka účastníka, která obdrží nejvíce bodů.

  Hodnotící kritéria

  Váha

  kritérií

  Firma

  X

  (vozidla

     a + 2 b)

  Firma

  Y

  (vozidla

    c + 2 d)

  Firma

  Z

  (vozidla

    e + 2 f)

  Celková cena

  (za všechna 3 vozidla, vč. DPH)

  1

  Spotřeba PHM – ve městě

  3

                   za spotřebu PHM celkem

                                      získáno bodů:

                      Celkem za obě kritéria

                           získaný počet bodů:

                                 Pořadí umístění:

  Další podmínky a požadavky pro zpracování nabídky:

  a)   Náklady spojené s účastí ve výběrovém řízení nese účastník.

  b)  Zadávací lhůta, po kterou je účastník vázán svou předkládanou nabídkou, je zadavatelem   požadována po celou délku realizace této veřejné zakázky.

  c)  Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídky. Každý účastník zadávacího řízení může podat pouze jednu nabídku.

  Zadavatel si vyhrazuje právo:

   -   Zrušit výběrové řízení kdykoliv bez uvedení důvodu.

  -   Vyloučit účastníka z výběrového řízení v souladu s § 48 ZZVZ.

  -   Nevracet účastníkům předložené nabídky.

  -   Vyžádat si od účastníka písemné zdůvodnění případné mimořádně nízké nabídkové ceny

       a požádat o vysvětlení informací uvedených v nabídce, případně jejich doplnění.

  -   Nevybrat žádnou z podaných nabídek.

  -   Vyloučit ze soutěže nabídky, které nesplňují požadavky zadávací dokumentace a jsou

       obsahově nekompletní vzhledem k soutěžním podmínkám.

  -   Zažádat účastníka o doplnění kvalifikace.

   -   Jednat o návrhu smlouvy předloženém účastníkem a požadovat doplnění nebo změny

       ve znění smlouvy.

  - Účastník je povinen po dobu 10 let od skončení plnění zakázky uchovávat doklady

      související s plněním zakázky a umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu,

      z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu těchto dokladů.

  10.  Lhůta a místo pro podání nabídek:

  Lhůta pro podání nabídek:

  5.4. 2018   do 10,00 hod,

  za okamžik předání je považováno převzetí nabídky zástupcem zadavatele.

  Adresa pro doručení nabídek:

  Centrum sociálních služeb Sokolov, o.p.s.

  J. z Poděbrad 2046

  356 01 Sokolov

  Způsob podání nabídky:

  Nabídku je nutné podat 1 x v listinné podobě v originále,

  v českém jazyce, v uzavřených obálkách opatřených

  na uzavření přelepkami a razítky účastníka a zřetelně označených identifikačními údaji účastníka a viditelně označené nápisem: NABÍDKA - NEOTEVÍRAT Veřejná zakázka: „Pořízení automobilů

  pro poskytovatele sociálních služeb“.

  Způsob doručení:

  Nabídka bude doručena na výše uvedenou adresu poštou

  nebo osobně. V případě osobního doručení pouze v úředních hodinách: pondělí až pátek 8:00 – 13:00 hod.

  Lhůta a místo pro otvírání obálek, vyhodnocení nabídek

  a uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem:

  Lhůta pro otvírání obálek

  + vyhodnocení nabídek

  5.4. 2018 od 11,00 hod – v sídle organizace.

  Vyrozumění o výsledku výběrového řízení:

  Účastníci budou o výsledku výběrového řízení informováni písemně do 10.4. 2018.

  Plánovaný termín

  uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem:

  Do 12.4. 2018.

  V Sokolově dne:    20. 3. 2018

  Bc. Magdalena Osičková,   ředitelka

                                                                                                                             

  Přílohy zadávací dokumentace:

  Příloha č. 1 - Krycí list nabídky (vzor)

  Příloha č. 2 - Specifikace vozidla

  Příloha č. 3 - Čestné prohlášení - základní způsobilost (vzor)

  Příloha č. 4 - Závazný text smlouvy.

  ______________________________________________________________________________________________________________________________

  Příloha č. 1 – Krycí list

  KRYCÍ LIST NABÍDKY

  k veřejné zakázce malého rozsahu

  Pořízení osobních automobilů pro poskytovatele sociálních služeb

  1. Základní identifikační údaje

  1.1. Zadavatel

  Název:

  Centrum sociálních služeb Sokolov, o.p.s.

  Sídlo:

  Jiřího z Poděbrad 2046, 356 01 Sokolov

  Zástupce zadavatele:

  Bc. Magdalena Osičková - ředitelka

  IČ:

  28015819

  DIČ:

  CZ 28015819

  Tel.:

  721 940 521

  E-mail:

  m.osickova@volny.cz

  1.2. Dodavatel

  Název:

  Sídlo/místo podnikání:

  Spisová značka v obchodním rejstříku:

  Statutární zástupce/osoba oprávněná za dodavatele:

  IČ:

  Tel.:

  E-mail:

  Kontaktní osoba ve věcech nabídky:

  Tel.:

  E-mail:

  2. Formulář nabídkové ceny v Kč „nejvýše přípustné“

  Celková cena dodávky

  Cena celkem bez DPH

  DPH
  (sazba 21 %)

  Cena celkem

  včetně DPH

  3. Oprávněná osoba za dodavatele jednat

  Podpis oprávněné osoby, datum:

  Titul, jméno, příjmení:

  Funkce:


   

  ______________________________________________________________________________________________________________________________

  Příloha č. 2 – Specifikace vozidel

  Technické nároky na 1 automobil

  (pro převoz pečovatelek a klientů):

  Počet dveří 5

  Palivo: benzín

  Motorizace: 1 000 – 1 400 cm3

  Výkon motoru: od 66 kW

  Převodovka manuální

  Barva základní – modrá nebo bílá

  Technické nároky na 2 automobily

  (pro převoz pečovatelek):

  Počet dveří 5

  Palivo: benzín

  Motorizace: 1 000 – 1 200 cm3

  Výkon motorů: od 44 kW

  Převodovka manuální

  Barva základní – modrá nebo bílá

  Požadavky na výbavu vozidel:

  Airbagy

  Centrální zamykání

  Rádio

  Rezervní kolo nebo sada na opravu pneu.

  Vzdálenost autorizovaného servisu (od Sokolova): do 25 km.

  Jako dodavatel tímto potvrzujeme, že výše uvedené parametry nabízený osobní automobil splňuje.

  V ……………………………… dne   …

                                                    .…………………………..…………………………………………
                                                       podpis osoby oprávněné jednat jménem či za účastníka

  ___________________________________________________________________________________________________________________________

  Příloha č. 3Čestné prohlášení - základní způsobilost (vzor)

  ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ DODAVATELE K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

  ZÁKLADNÍ ZPŮSOBILOST

  Název dodavatele:

  Sídlo:

  IČ:

  Výše uvedený účastník výběrového řízení s názvem:

  Pořízení osobních automobilů pro poskytovatele sociálních služeb

  tímto prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti a čestně prohlašuje, že:

  1. nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k ZZVZ nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,
  1. nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,
  1. nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,
  1. nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
  1. není v likvidaci, proti němu nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němu nebyla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

  V ……………………………… dne   …      

                                                                             ………………..…………………………..…………………………………………

                                                                              podpis osoby oprávněné jednat jménem či za účastníka

  ____________________________________________________________________________________________________________________________________

  Příloha č. 4Závazný text smlouvy

  Kupní smlouva

  uzavřená v souladu s ustanovením § 2079 a násl. Zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník

  Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany

  1.            Smluvní strana

  Centrum sociálních služeb Sokolov, o.p.s.

  se sídlem:

  J. z Poděbrad 2046

  IČ:

  28015819

  DIČ:

  CZ28015819

  zastoupený:

  Bc. Magdalena Osičková, ředitelka

  Telefon:

  721 940 521

  e-mail:

  m.osickova@volny.cz

  bankovní spojení:

  Komerční banka, a.s.

  číslo účtu:

  43-2522100227/0100

   (dále jen „kupující“) na straně jedné

  a

  1.  Smluvní strana

  doplnit

  se sídlem:

  doplnit

  společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem doplnit

  IČ:

  doplnit

  statutární zástupce:

  doplnit

  telefon/mobil:

  doplnit

  e-mail:

  doplnit

  bankovní spojení:

  doplnit

  číslo účtu:

  doplnit

  kontaktní osoba:

  doplnit

  telefon/mobil:

  doplnit

  e-mail:

  doplnit

  (dále je „prodávající“) na straně druhé

  (dále společně též „smluvní strany“)

  uzavírají na základě vzájemné dohody tuto KUPNÍ SMLOUVU (dále jen „smlouva“).

  Článek I.

  Základní ustanovení

  1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví této kupní smlouvy jsou v souladu  s právní skutečností ke dni jejího uzavření. Smluvní strany se zavazují, že jakékoli změny dotčených údajů písemně oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.

  1. Prodávající prohlašuje, že se náležitě seznámil se všemi podklady, které byly součástí zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu a které stanovují požadavky na plnění této kupní smlouvy, a že je odborně způsobilý ke splnění všech jeho závazků dle této kupní smlouvy.

  1. Účelem uzavření této kupní smlouvy je prodej a koupě osobního automobilu dle článku II. této kupní smlouvy.

  Článek II.

  Předmět smlouvy

  1. Prodávající se touto smlouvou zavazuje, že kupujícímu odevzdá za podmínek v ní dohodnutých věc, která je předmětem koupě, tj. 3 osobní automobily – typy: doplnit (dále jen „osobní automobily“ nebo „předmět smlouvy“) a umožní mu nabýt vlastnické právo k předmětu smlouvy, a kupující se zavazuje, že předmět smlouvy převezme a zaplatí prodávajícímu sjednanou kupní cenu.

  1. Předmět smlouvy obsahuje nákup 3 osobních automobilů, včetně jejich součástí, příslušenství a dokladů potřebných pro užívání osobních automobilů, splňující požadavky a kritéria                            dle přílohy č. 2 Specifikace vozidla, přílohy č. 3 Nabídky prodávajícího a dle zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu „Pořízení osobních automobilů                           pro poskytovatele sociálních služeb“.

  1. Prodávající prohlašuje, že osobní automobil není předmětem leasingové smlouvy nebo zástavy, a že na něm neváznou žádné právní vady a povinnosti, a že jej do okamžiku přihlášení na nového majitele žádnou z těchto právních povinností nezatíží.

  1. Prodávající prohlašuje, že prověřil skutečnosti rozhodné pro určení výše ceny plnění a finančně ohodnotil případné odchylky oproti zadávací dokumentaci, včetně specifikace jednotlivých nesrovnalostí.

  Článek III.

  Doba a místo plnění

  1. Prodávající se zavazuje dodat předmět smlouvy do 10.06. 2018.

  1. Místo dodání: Centrum sociálních služeb Sokolov, o.p.s.,

  J. z Poděbrad 2046, 356 01 Sokolov.

  1. Prodávající předá kupujícímu osobní automobil s veškerým povinným a dohodnutým příslušenstvím a vybavením, návodem se záručním listem a doklady nezbytnými pro jeho užívání a provoz.

  1. Při předání osobního automobilu kupujícímu bude kupujícím po úspěšné kontrole úplnosti a funkčnosti podepsán předávací protokol, jímž kupující osobní automobil převezme.

  1. Veškeré předávací protokoly zpracuje prodávající.

  Článek IV.

  Kupní cena a platební podmínky

  1.Kupní ceny osobních automobilů činí:

                                                                                    …..          doplnit ,- Kč bez DPH

  (Slovy: ……………………….……….…………………………………….. korun českých)

                  atd   ……..

                  Celková kupní cena všech vozů činí:

   …..            doplnit ,- Kč bez DPH

  (Slovy: ……………………….……….…………………………………….. korun českých)

               …..           doplnit ,- Kč včetně DPH

  1. Cena za provedení předmětu smlouvy je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná, zahrnující veškeré náklady a hotové výdaje prodávajícího spojené s plněním předmětu této smlouvy. Smluvní cena vychází z nabídkové ceny předložené prodávajícím.

  1. Fakturace za předmět smlouvy bude uskutečněna na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného prodávajícím při předání předmětu smlouvy, splňující podmínky dle této smlouvy.

  1. Kupující neposkytuje zálohu. Nárok na úhradu faktury vzniká prodávajícímu po předání vozidel kupujícím bez vad, na základě podpisu oběma stranami „Protokolu o předání a převzetí automobilů“, jež bude tvořit přílohu vystavené faktury.

  1. Kupní cenu uhradí kupující formou bezhotovostního převodu na účet prodávajícího, uvedený v záhlaví této smlouvy.

  1. Splatnost daňového dokladu (faktury) se sjednává na 30 dnů od doručení daňového dokladu (faktury) kupujícímu. Za okamžik uhrazení daňového dokladu (faktury) se považuje datum, kdy byla předmětná částka odepsaná z účtu kupujícího.

  1. Daňový doklad - faktura musí splňovat náležitosti dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění + údaje viz odst. 8.

  1. Kupující je oprávněn ve lhůtě splatnosti zhotoviteli doručený daňový doklad (fakturu) vrátit, jestliže vyúčtovaná cena není v souladu s cenou za předmět smlouvy sjednanou v této smlouvě nebo jestliže daňový doklad (faktura) neobsahuje náležitosti dle předchozího odstavce. Nová lhůta splatnosti počne běžet od doručení opraveného daňového dokladu (faktury) kupujícímu.

  1. Každý originální účetní nebo daňový doklad vztahující se k dané akci musí jednoznačně obsahovat identifikační číslo EDS ve tvaru 013D312003202 a název akce: „Pořízení automobilů pro poskytovatele sociálních služeb“

  Článek V.

  Sankce, záruční podmínky

  1. V případě prodlení kupujícího se zaplacením faktury je prodávající oprávněn vyúčtovat kupujícímu úrok z prodlení ve výši 0,01 % z neuhrazené částky za každý i započatý den prodlení.

  1. V případě prodlení prodávajícího s dodáním předmětu smlouvy je kupující oprávněn vyúčtovat prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,01 % z celkové kupní ceny za každý i započatý den prodlení.

  1. Na předmět smlouvy poskytuje prodávající záruku …… od data převzetí předmětu smlouvy kupujícím, které bude uvedeno v předávacích protokolech…...

  Článek VI.

  Změna smlouvy

  1. Smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním nazvaným Dodatek ke smlouvě.

  1. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání osob oprávněných k podpisu smlouvy.

  Článek VII.

  Ukončení smlouvy

  1. Tato smlouva zaniká písemnou dohodou smluvních stran nebo odstoupením od smlouvy.

  1. V případě, že bude prodávající v prodlení s realizací předmětu této smlouvy delším než 30 kalendářních dní, má se za to, že se jedná o podstatné porušení smluvní povinnosti ze strany prodávajícího, jež zakládá možnost kupujícího odstoupit od smlouvy. Odstoupení od smlouvy je kupující povinen prodávajícímu oznámit písemně. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání osob oprávněných k podpisu smlouvy.

  Článek VII.

  Všeobecná a závěrečná ustanovení

  1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podepsání odpovědných zástupců obou smluvních stran.

  1. Veškeré změny nebo doplnění této smlouvy lze provádět písemnými dodatky odsouhlasenými a podepsanými oběma smluvními stranami.

  1. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech v českém jazyce, přičemž prodávající obdrží jedno vyhotovení a kupující obdrží dvě vyhotovení smlouvy.

  1. Prodávající nemůže bez souhlasu kupujícího postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.

  1. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tato uzavřená smlouva byla uveřejněna na webových stránkách zadavatele v souladu dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

  1. Veřejná zakázka je spolufinancovaná MPSV ČR v rámci programu 013 31 Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb a projektu 013 D 312 Cíl 5

  pořízení automobilů pro poskytovatele sociálních služeb.

  1. Prodávající je povinen po dobu 10 let od skončení plnění zakázky uchovávat doklady související s plněním zakázky a umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu,  z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu těchto dokladů.

  1. Kupující a prodávající prohlašují, že se seznámili s obsahem této smlouvy, že byla sepsána po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují zástupci smluvních stran své podpisy.

  Článek VIII.

  Přílohy smlouvy

  Příloha č. 1 – Krycí list nabídky

  Příloha č. 2 – Technická specifikace kupujícího

  Příloha č. 3 – Nabídka prodávajícího (katalogové listy, karta vozu)

  Kupující:

  Prodávající:

  V Sokolově dne   …..

  V                           dne   …..

  ………………………………………

  ……………………………….

  Bc- Magdalena Osičková, ředitelka

  ___________________________________________________________________________________________________________________________

  Oznámení o zruŠení zadávacího řízení

  na veřejnou zakázku malého rozsahu

  ze dne  30. 1. 2018

  V tomto zadávacím řízení se nejednalo o zadávací řízení dle zákona o veřejných zakázkách.

  Příjemce, zadavatel veřejné zakázky:

  Centrum sociálních služeb Sokolov, o.p.s.

  sídlo: J. z Poděbrad 2046, 356 01 Sokolov

  IČO: 28015819; DIČ: CZ 28015819.

  Zástupce, kontaktní osoba:

  Bc. Magdalena Osičková – ředitelka

  Telefon: 721 940 521

  e-mail: m.osickova@volny.cz

  Název veřejné zakázky malého rozsahu:

  Pořízení 3 osobních automobilů pro poskytovatele sociálních služeb

  Nabídky podány: v zalepených obálkách, do sídla organizace, do stanovené lhůty - do 29.1.2018, 11,00 hod.

  Otevírání obálek, hodnocení nabídek, výběr dodavatele: se uskutečnilo dne 30.1. 2018.

  Informace o výsledku výběrového řízení: účastníci byli o výsledku výběrového řízení elektronicky 2.2. 2018 a písemně dne 5.2. 2018 vyrozuměni.

  Předmět a rozsah zakázky:  dodej 3 nových osobních vozidel:

  1 osobní vozidlo (pro přepravu osob)

  2 malá osobní vozidla (pro přepravu osob)

  PHM: benzín;

  5místné

  Motorizace: 1,0 – 1,4 cm3

  PHM: benzín;

  5místné

  Motorizace: 1,0 – 1,2

  cm 3                                                                 

  Obdržené nabídky:

  Doručení nabídky: pořadí dle data, času doručení

  Značka nabízených vozidel

  Prodejce                          vozidel

  Počet získaných bodů

  Pořadí umístění, výběr nabídky

  1.

  Peugeot

  Auto Drásta s.r.o. Dolní Rychnov

  128

  3.

  2.

  Hyunday

  Algon plus - auto, a.s. Sokolov

  155

  2.

  3.

  Škoda

  Manfred Schoner - Karlovy Vary

  196

  1.

  Zdůvodnění zrušení zadávacího řízení:

  zrušeno z důvodu  pochybení zásad ve výběrovém řízení dle § 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

  V Sokolově dne:   20. 3. 2018

  Bc. Magdalena Osičková,  ředitelka

                                                                                                                   

  ________________________________________________________________________________________________________________________________

 • Program klubu pro seniory "Háječek"

  1.2.2015

  Pranostika lidu: Co červenec ze dne odtrhne, to na teple přidá

  2.7. 13:00 – 17:00 Posezení s debatou – LÉTO BUDIŽ POCHVÁLENO ! Voda , slunce , pohoda a spousta zábavy nabitou pozitivní energii. To jsou hlavní vodítka, která nás budou provázet létem světem za pohodovým relaxem. Tak ať žije léto.

  9.7. 13:00 – 17:00 Posezení s debatou. LETNÍ RELAX. Jak často relaxujete s knihou? A jaké žánry preferujete? Je na Vás znát, jak prožíváte děj s rozečtenou knihou?

  16.7. 13:00 – 17:00 Posezení s debatou. LÉTO, TO JE TAKÉ CESTOVÁNÍ. Cestování dává nadhled i odstup od toho, co se děje doma. Podělíte se s námi o Vaše poznatky?

  17.7. 14:00 – 18:00 Restaurace Florenc – Sokolov. Pozvánka nejen pro seniory sokolovska na společenské posezení s hudbou a tancem.

  23.7. 13:00 – 17:00 Posezení s debatou. VÍCEGENERAČNÍ CESTOVÁNÍ LETÍ. Máma, táta, babička,   děda i vnoučata. Vícegenerační dovolené jsou dalším hitem tohoto roku. Má to své výhody a stmeluje rodinu. Vzpomínáte rádi na rodinné dovolené?

  30.7. 13:00 – 17:00 Posezení s debatou. Na jakou dovolenou vzpomínáte nejraději? Paní Maruška, kdysi malá slečna, moc ráda vzpomíná na cestování s rodiči. Snídali jsme a večeřeli párky a paštiky a bylo nám bezvadně. Psal se rok 1990. Přijďte prosím, zavzpomínat na dovolenou s rodiči. Vaříme dobrou kávu.

  Pranostika lidu: Ať si kdo chce, co chce, říká – v srpnu ještě do rybníka.

  6.8. 13:00 – 17:00 Posezení s debatou. PITNÝ REŽIM PŘI POHYBU. Záleží na zátěži náročnější pěší výlet, těžší domácí práce a podobné činnosti vyžadují nejen vodu ale i minerální látky. Dáváte přednost kohoutkové vodě před balenou?

  13.8. 13:00 – 17:00 Posezení s debatou. LETNÍ MILOSTNÉ VZLETY A PÁDY. Milé dámy a pánové, láska má blahodárné účinky, ale berte si jen v malých dávkách. Láskovrazi číhají všude. Co Vy na to?

  14.8. 14:00 – 18:00 Restaurace Florenc – Sokolov. Pozvánka nejen pro seniory sokolovska na společenské posezení s hudbou a tancem.

  16.8. 9:00 – 17:00 Zámek Kynžvart – Kladská. Zveme seniory Sokolovska, hlavně oslovujeme ty, které se ještě letos nedostalo nikam zařadit, na jednodenní výlet do přírody Slavkovského lesa v ceně 105.-Kč. Návštěvu zámku Kynžvart a Domu přírody na Kladské ponecháváme na rozhodnutí každého v den výletu. (Vstupné 130.-Kč a 140.-Kč). Jen vážní zájemci hlaste se každé pondělí v Klubu seniorů – Hornická 1595 nebo mi můžete volat na tel. č. 774 366 095. 105.-Kč nutno uhradit při přihlášení na výlet do konce měsíce července.

  20.8. 13:00 – 17:00 Posezení s debatou. JINÝ SVĚT NA DOSAH RUKY. Chcete-li uniknout daleko od všedních dnů, zvolte cestu třeba na ostrov Tenerife, učaruje vás krásným letním počasím.

  27.8. 13:00 – 17:00 Posezení s debatou. VODA VÁS OSVĚŽÍ A ODPLAVÍ STAROSTI. Změňte každodenní koupání v nádherný rituál a pocit.

  Milí senioři,

  nic nedbejte, jaké je počasí. To z nás nikdo neovlivní. Užívejte volna plnými doušky, třeba u sklenky dobrého vína s přáteli. Všem Vám přeji krásné léto, hodně zážitků a šťastný návrat z cest do svých domovů.

  Váš správce Klubu seniorů Hornická 1595 Háječek.

  Juraj Zubko